2.  Ingliz tili alifbosi

Ingliztilialifbosilotinalifbosihisoblanadivaunga 26 taharfkiradi:  5 ta unliva 21 ta undosh. Ularquyidagilardaniborat:

Yharfiba’zanunliharflarqatorigaham kiradi, chunki Y ham unli ham undoshtalaffuzigaega. Masalan: cry, my, only,  yellow, yesterday.

Alifbodagiharflarnito’g’ritalaffuzqilishmuhimhisoblanadi. Ba’zio’qishqoidalarialifbodagiharflartallafuzigabog’liqvaba’zanbirorbirso’zniyozilishinibilmoqchibo’lsakharfmaharftallafuziniso’raymizvabundayvaqtdaalifbomuhimro’yo’ynaydi.

Bugungilug’at:            Today’s vocabulary:

Salom – Hello, hi

Hayrli tong – Good morning

Hayrlikun (peshindankeyin) – Good afternoon

Hayrlikech – Good evening, Good night

Qalaysiz ?– How are you?

                     How are you doing?

Ismingiznima? – What is your name?

Meningismim ….  – My name is ….

Tanishganimdanxursandman – Nice to meet you,

                                                         Pleased to meet you

Rahmat – Thank you

Arzimaydi – You are welcome

                      Don’t mention it

Поделиться с друзьями
Online education